McIntosh 70th Anniversary Celebration

ภาพบรรยากาศงานจับรางวัลรายชื่อผู้โชคดี “ร่วมฉลอง 70 ปี McIntosh กับทัวร์เยี่ยมชมโรงงาน McIntosh USA” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน ดังนี้

  1. คุณพิภพ แทบท้าว เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
  2. คุณกฤติจาพัฒน์ ศรประสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
  3. คุณสาธิต ภาวศุทธิพันธ์ุ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร What Hi-fi? Thailand
  4. คุณนาวี อินทรสังขนาวิน บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Audiophile/Videophile

ดำเนินรายการโดย คุณปฤษณ กัญจา ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Audiophile/Videophile

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

1. คุณวันชัย จึงสงวนพรสุข
2. คุณวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล
3. คุณนิติวัชร์ รักขพันธ์

รายชื่อสำรอง

1. คุณเกรียงศักดิ์ พันธ์รัตนมงคล
2. คุณสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี
3. คุณบุญชัย เบญจรงคกุล

ภาพบรรยากาศในงาน