ALL PRODUCTS

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. รับประกันคุณภาพสินค้า เปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า หากพบว่าเครื่องชำรุดจากการผลิตของโรงงาน หรือความบกพร่องของชิ้นส่วนภายใน
 2. ระยะเวลาในการรับประกันสินค้ายึดตามที่ปรากฎบนบัตรประกันอิเล็กทรอนิกส์นี้ ยกเว้นหลอดสุญญากาศ และหลอดโปรเจ็คเตอร์ทุกชนิดรับประกัน 90 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
 3. บริษัทฯ รับประกันสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดจากความผิดพลาดอันเกิดมาจากมาตรฐานการผลิตของโรงงานหรือความบกพร่องของชิ้นส่วน ตามระยะเวลาประกันที่ระบุไว้บนบัตรประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่และค่าบริการซ่อมสำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน และครอบคลุมเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
 4. ชิ้นส่วนที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน ได้แก่ แผงกระจก, ตู้เครื่องรับ, ปุ่มควบคุมทุกชนิด, แผงบังคับ, หัวเข็ม, มอเตอร์ และส่วนประกอบอื่นที่ปรากฏอยู่ภายนอกเครื่อง
 5. สำหรับชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบบางประเภทที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน หากลูกค้ามีความประสงค์ในการส่งซ่อม บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น เช่น ค่าชิ้นส่วนอะไหล่ หรือค่าขนส่งระหว่างประเทศ หากจำเป็นต้องส่งกลับยังโรงงานผู้ผลิตเพื่อทำการซ่อม ทั้งนี้ฝ่ายบริการลูค้าจะประเมิณค่าใช้จ่าย และแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง
 6. การรับประกันสินค้าไม่ครอบคุลมกรณีดังต่อไปนี้
  • ความเสียหายต่อสินค้าอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดปกติวิสัย ใช้แรงดันหรือไฟฟ้าไม่ตรงตามมาตรฐาน กระแสไฟรั่ว ไฟกระชาก หรือไฟฟ้าลัดวงจร
  • ความเสียหายต่อสินค้าอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง การเกิดอุบัติเหตุใดๆ หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ตลอดจนจงใจทำให้เกิดการชำรุดเสียหายต่อสินค้าในขณะที่ลูกค้าเป็นผู้ครอบครองสินค้า
  • ความเสียหายต่อสินค้าอันเกิดจากภัยธรรมชาติ และเหตุอันสุดวิสัย เช่น ฟ้าผ่า น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือไฟไหม้ เป็นต้น
 7. การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันทีหากมีการนำสินค้าไปซ่อม ดัดแปลง แก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยตัวเอง หรือโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่แผนกช่างของทางบริษัทฯ
 8. สินค้าที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน หรือสินค้าที่หมดประกัน หากลูกค้ามีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ บริการตรวจเช็คหรือซ่อมบำรุง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าชิ้นส่วนอะไหล่และค่าบริการซ่อมด้วยตนเอง
 9. ภายใต้การรับประกันนี้ลูกค้าจะต้องนำสินค้ามาส่งซ่อมยังบริษัทฯ และรับเครื่องกลับด้วยตนเอง หากลูกค้ามีความประสงค์ใช้บริการรับ-ส่งเครื่องซ่อม หรือบริการถึงบ้าน ลูกค้าต้องชะรำค่าบริการเพิ่มนอกเหนือจากการรับประกัน
 
 
เงื่อนไขการรับซื้อสินค้าคืน
  1. รับประกันราคาซื้อคืน (Buy Back Guarantee) เมื่อซื้อสินค้าในหมวดเพาเวอร์แอมป์, ปรีแอมป์, เครื่องเล่นแผ่นเสียงและลำโพงที่มีมูลค่าตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไปต่อรายการ
ตารางแสดงอัตรามูลค่าสินค้าที่รับซื้อคืน
ปีที่อัตราค่าสินค้าซื้อคืน
165% ของมูลค่าสินค้าที่ระบุในใบประกันนี้
255% ของมูลค่าสินค้าที่ระบุในใบประกันนี้
345% ของมูลค่าสินค้าที่ระบุในใบประกันนี้
หมายเหตุ : – มูลค่าสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทฯ รับซื้อคืน
– อัตราดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว
  1. สินค้าที่ยกเว้นในการรับซื้อคืน คือสินค้าจำพวก Digital Product, Home Theater, DA Converter, Multi Room, Projector, Cable และสินค้าที่หมดประกันแล้ว
 
  1. สินค้าที่รับซื้อคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อุปกรณ์ครบ และไม่ผ่านการซ่อมจากที่อื่นมาก่อน
 
 1. ในกรณีที่มีการขายสินค้าที่ยังอยู่ในระยะเวลารับประกันต่อให้แก่ผู้อื่น ผู้ที่ซื้อสินค้าต่อจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ “…………………..” (ใส่ลิงค์ของหน้าที่จะให้ลูกค้าลงทะเบียนค่ะ) ทราบ โดยต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของเจ้าของเดิม และชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อใหม่, รุ่นของสินค้า และ Serial Number ของสินค้าให้ชัดเจน เพื่อให้การรับประกันสินค้ายังคงมีผลต่อเนื่องจนครบระยะเวลาการรับประกันสินค้า 3 ปี นับจากวันแรกที่ผู้ซื้อเดิมซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ หากมีการซื้อ-ขายสินค้าต่อ และผู้ที่ซื้อสินค้าต่อไม่ว่าจากช่องทางใดก็ตาม ไม่ได้ทำการลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้าดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 1. รับประกันคุณภาพสินค้า เปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า หากพบว่าเครื่องชำรุดจากการผลิตของโรงงาน หรือความบกพร่องของชิ้นส่วนภายใน
 2. ระยะเวลาในการรับประกันสินค้ายึดตามที่ปรากฎบนบัตรประกันอิเล็กทรอนิกส์นี้ ยกเว้นหลอดสุญญากาศ และหลอดโปรเจ็คเตอร์ทุกชนิดรับประกัน 90 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
 3. บริษัทฯ รับประกันสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดจากความผิดพลาดอันเกิดมาจากมาตรฐานการผลิตของโรงงานหรือความบกพร่องของชิ้นส่วน ตามระยะเวลาประกันที่ระบุไว้บนบัตรประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่และค่าบริการซ่อมสำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน และครอบคลุมเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
 4. ชิ้นส่วนที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน ได้แก่ แผงกระจก, ตู้เครื่องรับ, ปุ่มควบคุมทุกชนิด, แผงบังคับ, หัวเข็ม, มอเตอร์ และส่วนประกอบอื่นที่ปรากฏอยู่ภายนอกเครื่อง
 5. สำหรับชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบบางประเภทที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน หากลูกค้ามีความประสงค์ในการส่งซ่อม บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น เช่น ค่าชิ้นส่วนอะไหล่ หรือค่าขนส่งระหว่างประเทศ หากจำเป็นต้องส่งกลับยังโรงงานผู้ผลิตเพื่อทำการซ่อม ทั้งนี้ฝ่ายบริการลูค้าจะประเมิณค่าใช้จ่าย และแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง
 6. การรับประกันสินค้าไม่ครอบคุลมกรณีดังต่อไปนี้
  • ความเสียหายต่อสินค้าอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดปกติวิสัย ใช้แรงดันหรือไฟฟ้าไม่ตรงตามมาตรฐาน กระแสไฟรั่ว ไฟกระชาก หรือไฟฟ้าลัดวงจร
  • ความเสียหายต่อสินค้าอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง การเกิดอุบัติเหตุใดๆ หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ตลอดจนจงใจทำให้เกิดการชำรุดเสียหายต่อสินค้าในขณะที่ลูกค้าเป็นผู้ครอบครองสินค้า
  • ความเสียหายต่อสินค้าอันเกิดจากภัยธรรมชาติ และเหตุอันสุดวิสัย เช่น ฟ้าผ่า น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือไฟไหม้ เป็นต้น
 7. การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันทีหากมีการนำสินค้าไปซ่อม ดัดแปลง แก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยตัวเอง หรือโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่แผนกช่างของทางบริษัทฯ
 8. สินค้าที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน หรือสินค้าที่หมดประกัน หากลูกค้ามีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ บริการตรวจเช็คหรือซ่อมบำรุง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าชิ้นส่วนอะไหล่และค่าบริการซ่อมด้วยตนเอง
 9. ภายใต้การรับประกันนี้ลูกค้าจะต้องนำสินค้ามาส่งซ่อมยังบริษัทฯ และรับเครื่องกลับด้วยตนเอง หากลูกค้ามีความประสงค์ใช้บริการรับ-ส่งเครื่องซ่อม หรือบริการถึงบ้าน ลูกค้าต้องชะรำค่าบริการเพิ่มนอกเหนือจากการรับประกัน
 
 
เงื่อนไขการรับซื้อสินค้าคืน
  1. รับประกันราคาซื้อคืน (Buy Back Guarantee) เมื่อซื้อสินค้าในหมวดเพาเวอร์แอมป์, ปรีแอมป์, เครื่องเล่นแผ่นเสียงและลำโพงที่มีมูลค่าตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไปต่อรายการ
ตารางแสดงอัตรามูลค่าสินค้าที่รับซื้อคืน
ปีที่อัตราค่าสินค้าซื้อคืน
165% ของมูลค่าสินค้าที่ระบุในใบประกันนี้
255% ของมูลค่าสินค้าที่ระบุในใบประกันนี้
345% ของมูลค่าสินค้าที่ระบุในใบประกันนี้
หมายเหตุ : – มูลค่าสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทฯ รับซื้อคืน
– อัตราดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว
  1. สินค้าที่ยกเว้นในการรับซื้อคืน คือสินค้าจำพวก Digital Product, Home Theater, DA Converter, Multi Room, Projector, Cable และสินค้าที่หมดประกันแล้ว
 
  1. สินค้าที่รับซื้อคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อุปกรณ์ครบ และไม่ผ่านการซ่อมจากที่อื่นมาก่อน
 
 1. ในกรณีที่มีการขายสินค้าที่ยังอยู่ในระยะเวลารับประกันต่อให้แก่ผู้อื่น ผู้ที่ซื้อสินค้าต่อจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ “…………………..” (ใส่ลิงค์ของหน้าที่จะให้ลูกค้าลงทะเบียนค่ะ) ทราบ โดยต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของเจ้าของเดิม และชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อใหม่, รุ่นของสินค้า และ Serial Number ของสินค้าให้ชัดเจน เพื่อให้การรับประกันสินค้ายังคงมีผลต่อเนื่องจนครบระยะเวลาการรับประกันสินค้า 3 ปี นับจากวันแรกที่ผู้ซื้อเดิมซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ หากมีการซื้อ-ขายสินค้าต่อ และผู้ที่ซื้อสินค้าต่อไม่ว่าจากช่องทางใดก็ตาม ไม่ได้ทำการลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้าดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.