ALL PRODUCTS

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. ระยะเวลาในการรับประกันสินค้าขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า และเงื่อนไขตามข้อตกลงในวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบระยะเวลารับประกันสินค้าของท่านได้ผ่านทางเว็บไซต์ kssons.com ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
 2. หลอดสุญญากาศและหลอดโปรเจ็คเตอร์ทุกชนิด รับประกัน 90 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
 3. บริษัทฯ รับประกันสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดจากความผิดพลาดอันเกิดมาจากมาตรฐานการผลิตของโรงงาน หรือความบกพร่องของชิ้นส่วนตามระยะเวลาประกันที่ระบุไว้ในข้อมูลการรับประกันสินค้าของท่าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ รวมถึงค่าบริการซ่อมสำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน และครอบคลุมเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
 4. ชิ้นส่วนที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน ได้แก่ แผงกระจก, ตู้เครื่องรับ, ปุ่มควบคุมทุกชนิด, แผงบังคับ, หัวเข็ม, มอเตอร์ และส่วนประกอบอื่นที่ปรากฏอยู่ภายนอกเครื่อง
 5. สำหรับชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบบางประเภทที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน หากลูกค้ามีความประสงค์ในการส่งซ่อม บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น เช่น ค่าชิ้นส่วนอะไหล่ หรือค่าขนส่งระหว่างประเทศ หากจำเป็นต้องส่งกลับยังโรงงานผู้ผลิตเพื่อทำการซ่อม ทั้งนี้ฝ่ายบริการลูกค้าจะประเมินค่าใช้จ่าย และแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง
 6. การรับประกันสินค้าไม่ครอบคุลมกรณีดังต่อไปนี้
  • ความเสียหายต่อสินค้าอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดปกติวิสัย ใช้แรงดันหรือไฟฟ้าไม่ตรงตามมาตรฐาน กระแสไฟรั่ว ไฟกระชาก หรือไฟฟ้าลัดวงจร
  • ความเสียหายต่อสินค้าอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง การเกิดอุบัติเหตุใดๆ หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ตลอดจนจงใจทำให้เกิดการชำรุดเสียหายต่อสินค้าในขณะที่ลูกค้าเป็นผู้ครอบครองสินค้า
  • ความเสียหายต่อสินค้าอันเกิดจากภัยธรรมชาติ และเหตุอันสุดวิสัย เช่น ฟ้าผ่า น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือไฟไหม้ เป็นต้น
 7. การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันทีหากพบว่ามีการนำสินค้าไปซ่อม ดัดแปลง แก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยตัวเอง หรือโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่แผนกช่างของทางบริษัทฯ
 8. สินค้าที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน หรือสินค้าที่หมดประกัน หากลูกค้ามีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ บริการตรวจเช็คหรือซ่อมบำรุง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าชิ้นส่วนอะไหล่และค่าบริการซ่อมด้วยตนเอง
 9. ภายใต้การรับประกันนี้ลูกค้าจะต้องนำสินค้ามาส่งซ่อมยังบริษัทฯ และรับเครื่องกลับด้วยตนเอง หากลูกค้ามีความประสงค์ใช้บริการรับ-ส่งเครื่องซ่อม หรือบริการถึงบ้าน ลูกค้าต้องชำระค่าบริการเพิ่มนอกเหนือจากการรับประกัน
 10. ทางบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าที่อยู่ภายใต้การครอบครองของลูกค้าที่ซื้อสินค้าเท่านั้น หากมีการขายสินค้าต่อให้แก่บุคคลอื่นการรับประกันสินค้าถือเป็นอันสิ้นสุด
 • ติดต่อแผนกบริการเครื่องซ่อมได้ที่หมายเลข 02276-3030 ต่อ 112

กรอก ชื่อจริงลูกค้า และ serial number ของสินค้า เพื่อตรวจสอบสถานะสมาชิกค่ะ