Patigorn Sarimanond

MT2 Precision Turntable

BRAND: McIntosh SERIES: MT2 Precision TurntableTYPE: Turntable The McIntosh MT2 Precision Turntable combines the latest in turntable technology and design to deliver both superb performance and accurate playback. OVERVIEW Its advanced electronic and mechanical design will give you many years of smooth, trouble-free operation. Virtually ready to use out of the box as tracking force,

MT2 Precision Turntable Read More »

MC901

BRAND: McIntosh SERIES: MC901 1-Channel Dual Mono AmplifierTYPE: Power Amplifier One-of-a-Kind Solution for Bi-amping Loudspeakers OVERVIEW The MC901 Dual Mono Amplifier is truly a one-of-a-kind monoblockamplifier designed as the ultimate solution for bi-amping loudspeakers. What makes the MC901 so unique is that it’s two amplifiers combinedinto one. Adding to the uniqueness is that each amplifier

MC901 Read More »

General Warranty Conditions

เงื่อนไขการรับประกัน  ระยะเวลาในการรับประกันสินค้ายึดตามที่ปรากฎบนบัตรประกันอิเล็กทรอนิกส์นี้ ยกเว้นหลอดสุญญากาศ และหลอดโปรเจ็คเตอร์ทุกชนิดรับประกัน 90 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า บริษัทฯ รับประกันสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดจากความผิดพลาดอันเกิดมาจากมาตรฐานการผลิตของโรงงานหรือความบกพร่องของชิ้นส่วน ตามระยะเวลาประกันที่ระบุไว้บนบัตรประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่และค่าบริการซ่อมสำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน และครอบคลุมเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ชิ้นส่วนที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน ได้แก่ แผงกระจก, ตู้เครื่องรับ, ปุ่มควบคุมทุกชนิด, แผงบังคับ, หัวเข็ม, มอเตอร์ และส่วนประกอบอื่นที่ปรากฏอยู่ภายนอกเครื่อง สำหรับชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบบางประเภทที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน หากลูกค้ามีความประสงค์ในการส่งซ่อม บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น เช่น ค่าชิ้นส่วนอะไหล่ หรือค่าขนส่งระหว่างประเทศ หากจำเป็นต้องส่งกลับยังโรงงานผู้ผลิตเพื่อทำการซ่อม ทั้งนี้ฝ่ายบริการลูค้าจะประเมิณค่าใช้จ่าย และแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง การรับประกันสินค้าไม่ครอบคุลมกรณีดังต่อไปนี้ ความเสียหายต่อสินค้าอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดปกติวิสัย ใช้แรงดันหรือไฟฟ้าไม่ตรงตามมาตรฐาน กระแสไฟรั่ว ไฟกระชาก หรือไฟฟ้าลัดวงจร ความเสียหายต่อสินค้าอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง การเกิดอุบัติเหตุใดๆ หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ตลอดจนจงใจทำให้เกิดการชำรุดเสียหายต่อสินค้าในขณะที่ลูกค้าเป็นผู้ครอบครองสินค้า

General Warranty Conditions Read More »

Omnia Wireless Speaker

BRAND: Sonus Faber SERIES: Omnia Wireless SpeakerTYPE: Speakers, Lifestyle Omnia is an ecosystem that embodies Sonus faber’s values and heritage, from Italian tradition to modern technologies. An organic architecture of technological desires, exemplified in one, wireless system. Our journey is inspired from connection, the truest relationship of humankind – the link to life. With Omnia, Sonus

Omnia Wireless Speaker Read More »